ACHERON

ACHERON
I.
ACHERON
etiam Epiri fluv. iuxta Pandosiam urbem, ex Acherusiâ, palude thesprotiae, profluens, multisque fluviis auctus in sinum Ambraciam influens, hodie Velichi, seu Verlichi Nigro, Α᾿χερον` Ptolemaeo, Acheros Livio l. 8. c. 24. Straboni tamen
per ω scribitur. Cui etiam Acheron fluv. Elidis, regionis in Peloponncso. Eft etiam fluv. Brutiorum in Italiâ Straboni, l. 6. Vide etiam l. 7. et 8. quem Niger-Bassento, Leander autem Santo appellat. Barrius vero in suâ Calabriâ scribit, eum Campaniano hodie dici; In hoc, Alexander Molossorum Rex a Lucanis trucidarus est, Dodonaeô deceptus oraculô, quô iubebatur Acherusiam aquam, Pandosiamque urbem cavere, Est etiam fluv. Riaphaeorum montium, Orpheo in Argonaut. Item Bithyniae fluv, qui iuxta Heracleam in Pontum Euxinum exit. Qui poitea Sonautes dictus est, auctore Apolloniô, et Isaciô in Lycophr. Haber hôctractu Plin. l. 6. c. 1. quoque inter alia flumina Sonautem. Ab Amm. Marcellin. Archadius appellatur; unde Hercules canem infernalem eduxit, Theocriti Interpres. Acheron autem dicitur ab Ebraeo Acharon, h. e. ultimum, extimum, sive quod longiffime abest. Hinc σκότος ἐξώτερον Matt. 22. 13. Nic. Lloydius.
II.
ACHERON
fil. Cereris absque patre, quem cum in abdito Cretaespecu peperisset (is autem lucem aspicere, ob Titanas, Cereiis genus extirpare conatos, non auderet) ad inferos deduxit; ibi autem fluv. amarissimus, qui primus excipit mortuorum animas, effectus est. Alii Titanis, et terrae filium faciunt, et ob id a Iove ad inferos deiectum volunt, quod sitientibus Titanibus aquas praebuisset. Acheron autem (i. e. gaudiô carens) fluv. fingitur excipere defunctorum animas: quia cum morituri sunt homines, subtristis quidam torpor mentem animumque ita labefactat, ut propinqua mors esse facile sentiatur. Tunc enim Conscientia, rerumque festarum memoria animum perturbat, quae palus est omnibus primum traicienda, ut fabulose fingitur a Poetis; neque enim potest in hâc praeteritae vitae investigatione animus non magnopere commoveri. Cereris autem, sive Terrae filius hic fluv. dicitur, quoniam universa animi molestia et perturbatio, aut ex acquirendarum aut servandarum studio nascitur. Hic fluv. potum Titanibus adversus Iovem pugnantibus praebuit, quoniam multae iniquae cogitationes adversus Dei mandata insurgunt, quas si animus diutius aluerit, a sanctâ Dei lege desciseit, et in brutorum naturam delabitur. Praeterea dicitur esse gustûs insuavissimi, quoniam vitae nostrae tratio et recordatio, si diligenter perpendatur, multas habet insuavitates. Plura legat Mythologiae studiosus apud Lil. Gyraldum, et Nat. Comitem. Lucano adustus dicitur, l. 3. v. 16.
Praeparat innumer as puppes Acherontis adusti
Portitor. ----- -----
Statio durus, l. 2. Silv. 6. v. 80.
---------------- Iam littora duri
Saeva Philete senis, durumque Acheronta videbas.
Virgilio avarus, l. 2. Georg. v. 492.
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.
Senecae moesius, in Thyeste; Aetu I. v. 17.
Quod maestus Acheron paveat.
Silio tristis, l. 5.
Tristiar his Acheron, sane crassôque venenô
Aestuat. ----- ----- -----
Dicitur etiam Acherons, vel Acheruns. Unde apud Plautum in Amphitryone, Aetu 4. sc. 2. ----- ulmorum Acheruns: h. e. vorago, et dissipator virgarum. Ex ulmis autem virgae fiebant; unde alibi verberonem servum appellat ulmitribam. Idem Captiv. Act. 5. sc. 4.
Vidi ego multa saepe picta, quae Acherunti fierent
Cruciamenta; verum enim vero nulla adaeque est Acherons
Atque ubi ego fui in lapicidinis.
Idem in Bacchidibus, Act. 2. sc. 2
Regiones colere mavellem ego Achernonticas.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Acheron — Acheron/Acherondas ᾿Αχέρων/Αχέροντας Tal des Flusses AcheronVorlage:Infobox Fluss/KARTE fehlt …   Deutsch Wikipedia

 • ACHÉRON — Dans la demeure d’Hadès, aux Enfers, coule l’Achéron; par ses sonorités plus que par une stricte étymologie, il «coule» et «roule le deuil». Circé et Homère (Odyssée , X, 512 sqq.) y font confluer le Pyriphlégéton (le fleuve «brûlant de feu») et… …   Encyclopédie Universelle

 • Achéron (RO) — Achéron (plan) Pour les articles homonymes, voir Achéron (homonymie). Dans le jeu de rôle médiéval fantastique Donjons et dragons, l Achéron (aussi connu sous le nom du Champ de Bataille Éternel d Achéron) est un plan extérieur dont l alignement… …   Wikipédia en Français

 • Acheron — Achéron Pour les articles homonymes, voir Achéron (homonymie). Achéron (Phanariotikos, Mauropotamos) L Achéron en Épire …   Wikipédia en Français

 • Acheron — Жанр дэт метал блэк метал Годы 1988  2010, 2010 настоящее время Страна …   Википедия

 • Acheron — (Хавеа,Испания) Категория отеля: Адрес: Calle de la Falzia,La Guardia Park, 03730 Хавеа, Ис …   Каталог отелей

 • Achĕron [1] — Achĕron (a. Geogr.), 1) Fluß in Thesprotia (Epirus), strömte durch den See Acherusia, ging eine Strecke unter Felsen u. fiel in das Jonische Meer; sein Wasser war bitter; jetzt Gurla; 2) Nebenfluß des Alpheos, in Elis; 3) Nebenfluß des Crathis in …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Acheron [1] — ACHĔRON, ontis, ein König in klein Asien, dessen Tochter Dardanis, sich mit dem Herkules zu vertraulich machete, und deren Sohn wiederum Herkules hieß, von denen denn der Fluß Acheron das Land Dardania und die Stadt Heraklea den Namen bekommen… …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • Acheron — Ach e*ron, n. [L., fr. Gr. ?.] (Myth.) A river in the Nether World or infernal regions; also, the infernal regions themselves. By some of the English poets it was supposed to be a flaming lake or gulf. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Achĕron [2] — Achĕron (Myth.), Sohn des Helios u. der Gäa, wurde in die Unterwelt verwiesen u. in den A. verwandelt, weil er den Titanen Wasser gespendet hatte. Er zeugte mit der Nacht die Furien, mit Orphne den Askalaphos, mit Gäa die Styx, u. mit dieser die… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Achĕron — (jetzt Phanariotikos), Fluß in der epirotischen Landschaft Thesprotia, durchströmt einen sumpfähnlichen See (Acherusia palus), der zum Hafen Eläa abfließt. – In der Mythologie ist A. ein Fluß der Unterwelt, in den der Pyriphlegethon und Kokytos… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”